respACT – Arbeitsgruppentreffen zu Unconscious Bias am 15.3.2017